HECTARE

HECTARE, ГЕКТАР, ГА – ТАХ

(газар хэмжих нэгж, түмэн ам хэртэй тэнцүү)

Бусадтай хуваалцах: