HAT

HAT, ШЛЯПА – БҮРХ

(арьс, эсгий, сийрс зэргээр тойрсон хатуу хүрээ бүхий дугуйвтар хэлбэртэйгээр хийсэн малгай)

Бусадтай хуваалцах: