HARD DISK DRIVE

HARD DISK DRIVE – ХАТУУ ЗЭЭРЭНХИЙ ДЭЛБЭГЧ

(цахим мэдээлэл хадгалах соронзон эдээр бүрсэн хатуу зээрэнхий)

Бусадтай хуваалцах: