GRAPH

GRAPH, ГРАФИК – НӨРҮҮ

(ихэвчлэн хоёр хувьсах хэмжигдэхүүний шүтэлцээг хос тэнхлэгийн дагууд дүрсэлж үзүүлсэн нь)

Бусадтай хуваалцах: