GEOMETRY

GEOMETRY, ГЕОМЕТРИЯ – ДҮРСЭГ

(цэг, шугам, хавтгай, дүрс, биетийн шинж ба хамаарлыг судлах ухаан)

Бусадтай хуваалцах: