GEM

GEM – ЭРДЭНЭ

(их үнэ цэнэтэй эсвэл үзэсгэлэнтэй зүйл, хүн, засаж өнгөлсөн үнэт чулуу гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: