FULL-DRESS UNIFORM

FULL-DRESS UNIFORM, МУНДИР – ЁСЛОЛЫН ХУВЦАС

(хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр өмсөх дүрэмт хувцас)

Бусадтай хуваалцах: