FRACTION

FRACTION, ФРАКЦИЯ – ТАЛЦАН

(байгууллагынхаа доторх олонхтой эсвэл албан ёсны байр суурьтай нь үл эвлэрэх зохион байгуулалттай бүлэг)

Бусадтай хуваалцах: