FOCUS

FOCUS, ФОКУС – ТОДРОЦ

(нүд эсвэл мэшилд тод харагдах биетийн зай эсвэл цэг)

Бусадтай хуваалцах: