EQUIVALENT

EQUIVALENT, ЭКВИВАЛЕНТ – ДҮЙЦ

(өөр нэгтэй өртөг, утга, зориулалт зэрэг нь ижил тэнцүү юм, хэмжээ, үг гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: