DOGMATIST

DOGMATIST, ДОГМАТИКЧ – НӨРӨӨЧ

(өөрийн санааг хөдөлшгүй хэмээн зүтгэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: