DOGMATISM

DOGMATISM, ДОГМАТИЗМ – НӨРӨӨ 

(өөрийн санааг хөдөлшгүй хэмээн зүтгэх хандлага)

Бусадтай хуваалцах: