DIGITIZE

DIGITIZE – БЯНТЛАХ

(тооцоолуурт боловсруулах зорилгоор мэдээллийг тоон хэлбэрт оруулах)

Бусадтай хуваалцах: