DIAPASON

DIAPASON, ДИАПАЗОН – ЦАРАА

(доод ба дээд гэх мэтийн хязгааруудын хоорондох хэр хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: