DEALER

DEALER, ДИЛЕР – АРИЛЖААЧ

(хөрөнгийн зах дээр өөрийн мэдлийн хувьцаа, өхцөө зэргийг наймаалцах байгууллага, хүн)

Бусадтай хуваалцах: