CUBIC

CUBIC, КУБИЧЕСКИЙ, КУБ – ШОО

(урт, өргөн, өндөр нь тэнцүү биетийн эзлэхүүнийг хэмжих нэгжийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: