CRYSTAL

CRYSTAL, КРИСТАЛЛ – ТАЛСТ

(бүрэлдүүлбэрүүд нь дүрсэгийн зөв хэлбэртэй олон талт үүсгэж байрласан дотоод бүтэцтэй хатуу бодис)

Бусадтай хуваалцах: