CRANE OPERATOR

CRANE OPERATOR, КРАНОВЩИК, КРАНЧИН – ТЭНЖҮҮРЧ

(өргөгч эсвэл өргөгч цамхаг ажиллуулах хүн)

Бусадтай хуваалцах: