CONTROL

CONTROL, КОНТРОЛЬ – ХЯНАЛТ

(аливааг шалгах, хязгаарлах, удирдах, зааварлах үйлүүдийн цогц)

Бусадтай хуваалцах: