CONSUL

CONSUL, КОНСУЛ – ӨМӨГЛӨГЧ

(гаднын улсад өөрийн иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалахаар томилогдсон албан хаагч)

Бусадтай хуваалцах: