CONSCRIPTION

CONSCRIPTION – ДАЙЧЛАГА

(улсын албан журмын үйл ажиллагаа, ялангуяа цэрэг татлага)

Бусадтай хуваалцах: