COMPANY

COMPANY, РОТА – СУМАН

(ахлах дэслэгч, ахмад эсвэл хошуучаар удирдуулсан 2-8 салаа буюу 70-250 хүнтэй явган цэргийн бүрэлдэхүүн)

Бусадтай хуваалцах: