COMMUNE

COMMUNE, КОММУНА – НИЙ

(төрөл садангийн хамааралгүй ч улс төрийн шалтгаанаар хамтдаа амьдарч, аливааг дундаа хэрэглэх бүлэг хүмүүс)

Бусадтай хуваалцах: