COLLECTIVE FARM

COLLECTIVE FARM, COMMUNAL FARMING – ХАМТРАЛ

(улсын өмчийн нэг том эсвэл бүлэг аж ахуй)

Бусадтай хуваалцах: