CENTROSOME

CENTROSOME – ТӨВЛӨГ

(эсийн хуваагдалд оролцох бөөм орчмын эрхтэнцэр)

Бусадтай хуваалцах: