CAPITALIST

CAPITALIST, КАПИТАЛИСТ – ХӨРӨНГӨТӨН

(мөнгө хөрөнгийг ашиглагч эсвэл өмчлөгч хүн)

Бусадтай хуваалцах: