CANNIBALISM

CANNIBALISM, КАННИБАЛИЗМ – ХҮҮРЭГЛЭЭ

(зүйл дотроо нэгнийхээ мах эсвэл дотор эрхтнийг идэх үйлдлэг)

Бусадтай хуваалцах: