TRENCH

ТАТААЛ

(ямар нэг зүйлийг байрлуулах, хийж булах гуу нүх)