TELEVISION

ЗУРАГТ

(дуу ба дүрсний дохиог алсраагаас хүлээн авч үзүүлэх дэлгэц болон сонсгох чанга яригч бүхий төхөөрөмж)