NICKEL

ДИЦ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)