MINUTE

ХУВЬ

(цагийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)