INDUCTION

АВАНХАЙЛАЛ

(цэнэглэгдсэн эсвэл соронзжсон биетүүд ойртохдоо харилцан нөлөөлөлд орох үзэгдэл)