INCH

МАМХ

(арвайн гурван ширхэг үрийг уртааш нь цувуулж тавьсантай тэнцүү уртын хэмжээ)