IMPERIALISM

ЭЗЭРХЭЭ

(бусад улс орнуудад нөлөөллөө өргөжүүлэх эсвэл хараат болгох бодлого)