IDEALISM

ХАРААШРАЛ

(мэдлэгийн тусагдахуун оюун ухаанаас хамааралтай гэж үзэх сэтгэлэг)