DETECTIVE

МӨРДӨГЧ

(гэмт хэргийн мөрөөр орж үйлдэгчийг нь илрүүлэх хүн)