CELLULOID

ЭСЖҮҮ

(гэрэл нэвтрүүлэх чадвар бүхий шатамхай хуванцар байдалтай хувилахуйн бүлэг нэгдлүүд)