CAMPUS

ХОТХОН

(их эсвэл дээд сургуулийн эзэмшил газар, дээр нь босгосон барилга байгууламж)