BOND

ӨХЦӨӨ

(зээлсэн мөнгөө тодорхой хугацаа өнгөрөхөд хүүгийн хамт эргүүлж төлөхөө баталж засгийн газраас эсвэл хувьцаат хамжаанаас гаргасан үнэт цаас)