BUREAUCRACY

BUREAUCRACY, БЮРОКРАТИЗМ – ХҮНД СУРТАЛ

(төвөөсөө шууд хамааралтай засаг захиргааны ажилтны ойлголцоход бэрх, хөшүүн хойрго харилцаа)

Бусадтай хуваалцах: