BILL OF EXCHANGE

BILL OF EXCHANGE, ВЕКСЕЛЬ – АНДГАР

(тодорхой хэмжээний мөнгийг заасан хугацаанд ямар ч шалтаг шалтгаан тоочихгүйгээр төлж барагдуулахыг нотолсон баримт)

Бусадтай хуваалцах: