BIAS

BIAS – ХЭЛБЭРЭЛ

(аливаа зүйлийг бодитойгоор авч үзэлгүй хүссэнээрээ гуйвуулж гажуудуулсан нь)

Бусадтай хуваалцах: