BENCHMARK

BENCHMARK, ЭТАЛОН – ЖИШЛҮҮР

(аливааг харьцуулах жишиг хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: