BASEBALL

BASEBALL, БЕЙСБОЛ – ГҮЙВЭР

(есөн тоглогчтой хоёр багийн бөмбөг, цохиур, дөрвөн зогсоол ашиглан зориулалтын талбайд оноо авч өрсөлдөх наадал)

Бусадтай хуваалцах: