AURORA

AURORA – ХЯРАА

(өмнөд эсвэл хойд туйлын тэнгэрт агаар мандал цахилагжин олон өнгийн зурвас хэлбэртэйгээр гэрэлтэх үзэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: