AUDITOR

AUDITOR, АУДИТОР – МАДАГЛАГЧ

(данс бүртгэл, үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл зэргийн үр дүнтэй, зүй зохистой, шаардлага хангах эсэхийг хөндлөнгөөс бүхэлд нь шалгаж нягтлах мэргэжилтэн)

Бусадтай хуваалцах: