ASSEMBLY

ASSEMBLY, АССАМБЛЕЯ – ХУРАЛДАЙ

(хэлэлцэж шийдэхээр эсвэл хуульчилж тогтоохоор цугласан бүлэг хүмүүс)

Бусадтай хуваалцах: