ARCHAEOLOGY

ARCHAEOLOGY, АРХЕОЛОГИЯ – ӨВ МАЛТЛАГА

(хүн төрөлхтний болон түүнээс өмнөх түүхийг газрын хэвлийд үлдсэн биет зүйлсийг шинжлэх замаар судлах ухаан)

Бусадтай хуваалцах: