ANTIFREEZE

ANTIFREEZE, АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) – ЖИХҮҮР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг хөргөх шингэний хөлдөх хэмийг бууруулах, мөн буцлах хэмийг ихэсгэх бодис)

Бусадтай хуваалцах: