ANAESTHESIA

ANAESTHESIA, АНЕСТЕЗИЯ – МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ

(эмээр тарих эсвэл хийгээр амьсгалуулах замаар түр зуур үүсгэх ой санамж болон ухаанаа алдаж, булчин суларч, өвдөлт үл мэдрэх байдал)

Бусадтай хуваалцах: